Privacy Statement

Vraagt u een bij ons offerte aan, of sluit u via ons een energiecontract af? Dan hebben wij uw gegevens nodig.

We are NUTS
Maar wij nemen uw privacy wel heel serieus. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Wij zijn verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens gebruiken wij?
Wij vragen u om uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Het verschilt per product welke gegevens wij nodig hebben. Soms vragen we ook andere gegevens, zoals uw IBAN voor het automatisch afschrijven van energievoorschotten. 

Wij gebruiken ook cookies
Met cookies kunnen wij u passende informatie geven of aanbiedingen en advertenties laten zien of opsturen. U leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om:

 • te delen met energieleveranciers;
 • een overeenkomst met u aan te (laten) gaan en uit te (laten) voeren;
 • u als klant goed te informeren over bijvoorbeeld uw energiecontract en om service te verlenen;
 • kwaliteitscontroles te verrichten en onze medewerkers te trainen, te coachen en te beoordelen;
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben;
 • klachten en geschillen te behandelen;
 • ons aan de wet te houden;
 • een (accountants)controle te kunnen (laten) doen;
 • management- en beleidsinformatie op te stellen, onder meer voor product- en dienstenontwikkeling;
 • marktonderzoek te verrichten;
 • onze bedrijfsvoering te kunnen ondersteunen;
 • IT systemen te managen, beheren en ontwikkelen.

Welke contactmomenten leggen wij vast?
Wij leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit doen wij door de gegevens uit verschillende contactmomenten met elkaar te combineren en te analyseren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • offertes en opdrachtbevestigingen (bestellingen) die wij sturen en van u ontvangen;
 • telefoongesprekken en chats;
 • wat u op onze websites doet en bekijkt.

Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?
Soms geven wij uw gegevens door. En soms controleren wij uw gegevens bij andere instanties zoals energieleveranciers of de Kamer van Koophandel. Wij verkopen uw gegevens niet. Wij kunnen gegevens uitwisselen met en/of ontvangen van:

 • energieleveranciers;
 • wederverkopers;
 • medewerkers binnen We are NUTS die belast zijn met de verwerking van gegevens;
 • toezichthouders en andere derden op grond van wettelijke verplichtingen;

Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?
Ons verkoopplatform Salesdock en onze IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds extra maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers en wederverkopers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Wij registreren geen gevoelige gegevens of bijzondere persoonsgegevens
Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer (BSN).

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk
Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Dit betekent dat veel de meeste gegevens 7 jaar worden bewaard. Of zolang verplicht is voor de wet. Bij een niet-afgesloten energiecontract bewaren wij uw gegevens 3 jaar na de offerte. Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken wij uw gegevens anoniem. 

Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze bedrijfsvoering, producten en diensten.

Regels en wetten voor privacy
Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • de Telecommunicatiewet.

Uw rechten
Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen;
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen;
 • uw gegevens laten verwijderen;
  • Het komt voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben, of om ons aan een wet te houden.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens;
  • Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen of enquêtes meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ons ook bellen.
  • Indien u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken om profielen op te stellen zodat wij onze service richting u kunnen verbeteren, bv door u gepersonaliseerde tips te geven om kosten te besparen, mag u hiertegen bezwaar maken.
  • In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • uw toestemming stoppen;
 • Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • uw gegevens overdragen;
  • Bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
  • Wij kunnen de gegevens ook direct aan een andere verkooporganisatie sturen als het gaat om gegevens die nodig zijn om over te stappen naar een andere energieleverancier.
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken.
 • bij geautomatiseerde verwerking vragen om een herbeoordeling. 
  • Als u via internet een energiecontract aanvraagt, wordt deze vaak geautomatiseerd verwerkt. Dit kan leiden tot het afsluiten van een energiecontract of afwijzing van uw aanvraag. U kunt altijd contact opnemen en een vraag of klacht indienen naar aanleiding van de geautomatiseerde afhandeling van uw aanvraag.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten
Stuur ons een brief. En stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw brief. Het adres is:

We are NUTS B.V.
Beursstraat 28
7551 HV Hengelo

Hebt u een vraag of tip over privacy?
Stuur een e-mail naar office@wearenuts.nl.

Hebt u een klacht over hoe wij omgaan met uw privacy?
Kijk dan in ons document Klachtenprocedure. U vindt dit document op onze website. Op uw verzoek kunnen wij het u ook toesturen. Als we er samen niet uitkomen kunt u een klacht indienen kunt u bij Autoriteit Persoonsgegevens. Wij kunnen dit privacy statement veranderen bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze versie is van 11 maart 2020.