Algemene voorwaarden We are NUTS B.V.

We are NUTS B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76888940.

Inleiding
We are NUTS biedt consumenten en bedrijven de mogelijkheid om leveranciers van gas en elektriciteit, internet, telefonie of aanverwante diensten en producten waarmee We are NUTS een overeenkomst tot (weder)verkoop en/of vertegenwoordiging heeft gesloten (hierna: ‘Leverancier’) te beoordelen en te vergelijken op tarieven, voorwaarden, kwaliteit en service. Daarnaast biedt We are NUTS consumenten en bedrijven de mogelijkheid om via de hiervoor genoemde kanalen offertes te vragen en/of overeenkomsten te sluiten met leveranciers. We are NUTS doet dit via haar website wearenuts.nl, via haar verkoopportaal Salesdock en via (weder)verkopers.

Tevens biedt We are NUTS wederverkopers de mogelijkheid om via het verkoopportaal van We are NUTS energie en aanverwante producten te verkopen van Leveranciers waarmee We are NUTS een overeenkomst tot (eder)verkoop heeft gesloten.

Door gebruik te maken van de website en/of de diensten van We are NUTS, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en verklaart u tevens akkoord te gaan met de volledige inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

Daar waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘u’, bedoelen wij ‘u en/of het bedrijf dat u vertegenwoordigt’.

Informatievoorziening op wearenuts.nl
De informatie op wearenuts.nl over prijzen, leveringsvoorwaarden en dergelijke van de leveranciers is afkomstig van de betreffende leveranciers. Hoewel We are NUTS zich inspant om deze informatie te controleren op juistheid, kan zij niet garanderen dat alle informatie up-to-date en volledig is. Bekijk ook de Disclaimer op onze website.

Totstandkoming overeenkomst
U kunt via de in de inleiding beschreven (verkoop)kanalen een vergelijking maken tussen de diverse leveranciers. Deze vergelijking is gebaseerd op de door u op dat moment ingevulde gegevens. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Als u voor een aanbod van een leverancier kiest, zullen wij uw aanvraag en gegevens doorgeven aan de betreffende leverancier. Hoe wij met uw gegevens omgaan, kunt u lezen in ons Privacy Statement. Hoewel wij ons uiterste best doet om uw aanvraag tijdig door te geven, kunnen wij niet garanderen dat iedere aanvraag tijdig door de door u gekozen leverancier wordt ontvangen en verwerkt. Heeft u niet binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van de door u gekozen leverancier ontvangen, neem dan direct per telefoon contact met ons op. Dat kan telefonisch via 074 – 30 33 607 of per e-mail via backoffice@wearenuts.nl.

Indien u via ons een offerte of aanbod accepteert is er een bindende overeenkomst tot stand gekomen. Deze tot stand gekomen is een juridische overeenkomst tussen u en de leverancier. U sluit dus geen overeenkomst met We are NUTS.

Leveranciers kunnen aanvullende voorwaarden stellen of de door u gesloten overeenkomst ontbinden op basis van acceptatiecriteria zoals opgenomen in de voorwaarden van de leverancier. U kunt hierbij denken aan acceptatiecriteria zoals uw kredietwaardigheid, financiële of juridische tekortkomingen, indien u een kleinverbruik contract heeft gesloten op een grootzakelijke aansluiting, of als de via We are NUTS gemelde tarieven onjuist blijken. In dit geval heeft u geen recht op enige vorm van schade die u direct of indirect lijdt als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst door de leverancier. U ontvangt van uw leverancier een bevestiging van uw leveringscontract nadat uw contract door hen volledig is geaccepteerd.

Als u door tussenkomst van We are NUTS een overeenkomst sluit bij een leverancier, is We are NUTS gerechtigd om u op basis van de door u opgegeven contact- en contractgegevens voor afloop van uw contract een nieuw passend aanbod te doen op basis van de op dat moment geldende tarieven en voorwaarden.

De dienstverlening van We are NUTS eindigt op het moment dat een overeenkomst tussen u en de leverancier tot stand is gekomen, dan wel op het moment dat u door de leverancier te kennen is gegeven dat zij geen overeenkomst met u aangaan.

Netbeheerkosten ingeval van overeenkomst tot levering van energie
Standaard wordt een gemiddelde grootte van de stroom- & gasaansluiting gebruikt voor het berekenen van de netbeheerkosten. Dit is 3x25A voor stroom en G6 voor gas. Indien dit niet overeenkomt met uw werkelijke aansluitcapaciteit en u deze niet in de vergelijking heeft aangepast of laten aanpassen, kunnen de netbeheerkosten afwijken. De netbeheerkosten worden definitief vastgesteld door uw netbeheerder op basis van uw werkelijke situatie.

Auteursrechten
Op de website en documenten van We are NUTS, staan teksten, afbeeldingen en andere materialen van We are NUTS en derden waarmee We are NUTS is overeengekomen dat zij deze mag gebruiken. Ieder gebruik van deze materialen, waaronder maar niet gelimiteerd tot kopiëren en verspreiden, is verboden zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van We are NUTS, tenzij anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Het staat We are NUTS vrij om op ieder moment de inhoud van deze website aan te passen of te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Website
De website www.wearenuts.nl is eigendom We are NUTS te Hengelo. We are NUTS heeft het recht om de website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. We are NUTS zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. We are NUTS is nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

We are NUTS heeft het recht de website van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te aan te passen en om fouten te herstellen. We are NUTS is daarbij niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door een aanpassing.

Beoordelingen en ervaringen
Indien en voor zover onze website deze mogelijkheid nu of in de toekomst biedt, kunt u een beoordeling geven over (ervaringen met) leveranciers en deze daar plaatsen of reageren op beoordelingen of ervaringen van anderen. U bent in dat geval niet verplicht uw echte naam op te geven, maar u mag geen naam kiezen die kwetsend is of die de indruk wekt dat u namens een ander spreekt (bijvoorbeeld namens een leverancier, een belangenorganisatie of namens We are NUTS zelf.

U mag geen beoordelingen of ervaringen publiceren die

  • onvoldoende feitelijke onderbouwing bevatten;
  • smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  • inbreuk maken op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht;
  • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;
  • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of kwaadaardige inhoud zoals (hyperlinks naar) virussen of spyware bevat.

Tevens mag u geen beoordeling of ervaring publiceren als u medewerker bent van een leverancier of op andere wijze een belang heeft bij beïnvloeding van een beoordeling of ervaring. Bijvoorbeeld als u diensten verleend de gelijk zijn aan – of vergelijkbaar zijn met – de diensten van We are NUTS. Het is wel toegestaan om namens een leverancier te reageren op beoordelingen of ervaringen mits nadrukkelijk vermeld.

Indien We are NUTS van mening is dat uw beoordeling, ervaring of reactie daarop een of meerdere van de hiervoor genoemde regels schendt dan wel indien deze in strijd is met de Nederlandse wet, is We are NUTS gerechtigd deze naar eigen inzicht te verwijderen, te verplaatsen of aan te passen. We are NUTS hoeft daarover geen overleg te voeren met u.

Indien u bij herhaling bovenstaande deze regels schendt dan wel in strijd met de Nederlandse wet handelt, is We are NUTS gerechtigd u de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. In geen geval is We are NUTS aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

Betalingstermijnen
Als u producten of diensten afneemt van We are NUTS, geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Als u producten of diensten levert aan We are NUTS, geldt een betalingstermijn van 60 dagen. In beide gevallen geldt dat een andere betaaltermijn kan worden afgesproken. In voorkomende gevallen zal dit altijd schriftelijk worden overeengekomen. 

Aansprakelijkheid
We are NUTS spant zich in voor een optimale dienstverlening en informatievoorziening, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke consequenties als gevolg van vertragingen in afhandeling van aanvragen of (tarief)afwijkingen in het aanbod van leveranciers of onduidelijke, onvolledige of onjuiste informatievoorziening. Situaties waarbij sprake zou zijn van opzet of grove schuld door We are NUTS vormen hierop een uitzondering. Onder de voorgaande uitsluiting vallen onder meer begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst en schade als gevolg van een door de leverancier geannuleerd of ontbonden contract om welke reden dan ook.

We are NUTS is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade wegens door We are NUTS gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.

Wijzigingen van de overeenkomst
We are NUTS heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na publicatie daarvan op de website. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.

Indien u een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wenst te accepteren, dient u het gebruik van deze website na deze dertig dagen te staken en gestaakt te houden. Door de website en/of de diensten als genoemd in de inleiding te gebruiken na deze periode, geeft u aan in te stemmen met de gewijzigde en/of aangevulde voorwaarde(n).

Eventuele door u aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van een overeenkomst tussen u en We are NUTS, tenzij dat schriftelijk tussen u en We are NUTS afgesproken is.

We are NUTS is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die de diensten van We are NUTS overneemt.

Algemene bepalingen
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin We are NUTS gevestigd is.

Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overeenkomst tussen u en We are NUTS aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

De door ons verzonden versie van enige communicatie geldt als authenthiek, behoudens in gevallen waarin een derde, waaronder u of een leverancier, anders bewijst. U dient in voorkomende gevallen We are NUTS zo spoedig mogelijk te informeren over wijzigingen in gegevens die voor We are NUTS relevant kunnen zijn.